رنگ آمیزی، نقاشی، کاربرگ سفره هفت سین، حاجی فیروز، رنگ امیزی هفت سین