شعر کودکانه، شعر مناسبتی، شعر روز بازگشایی مدارس، آغاز سال تحصیلی