شعر کودکانه، شعر مناسبتی، شعر شهادت محمد حسین فهمیده